Valitse sivu

Vesihuoltolaitos

Vesijohtoverkosto kattaa lähes koko kunnan alueen ja raakavetenä käytetään pelkästään pohjavettä, jota pumpataan kolmelta eri vedenottamolta. Lisäksi vettä ostetaan jonkin verran Loimaan Vesi liikelaitokselta ja Jokioisten kunnalta.

Viemäriverkosto kattaa asemakaava-alueen lisäksi, Levänmäentien, Mätiköntien, Peräläntien, Loimaantien, Katinhännäntien ja osan Varsanojantien, Ypäjänkyläntien Ja Leppäkorventien lähialueista.

Jätevedet johdetaan Loimaan Vesi liikelaitoksen jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi.

Ennen kiinteistön liittämistä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon tulee liittyjällä olla hyväksytty liittymissopimus kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa.

Vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriliittymäsopimuksen siirto uudelle omistajalle tulee kirjallisesti ilmoittaa vesihuoltolaitokselle.

vesi-_ja_viemarilaitoksen_liittymissopimus

Vesihuoltolaitoksen liittymis- ja sopimusasioita hoitaa Tekninen johtaja.

Vesilaskutukseen liittyvät asiat hoitaa toimistosihteeri

Vika- ja häiriöilmoitukset:   vesilaitoksen hoitaja

Verkostoveden laaduntarkkailun hoitaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän Ympäristöterveydenhuollon tarkastajat
Verkostovesi Testausseloste 11.2020

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2020 alkaen