Valitse sivu

Koulukuljetukset

Oppilaiden koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain ja -asetuksen sekä sivistyslautakunnan erikseen tekemien päätösten mukaisesti.
Lisätietoja koulukuljetuksista
Koulutoimensihteeri Tanja Järvi


Ajankohtaista koulukuljetuksista lv. 2021-2022


Koulukuljetus järjestetään ilman huoltajan anomusta niille esi- tai perusopetuksessa oleville oppilaille, joiden koulumatka on vähintään viisi kilometriä (Perusopetuslaki 32§).
_______________________________
Koulumatkat

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (13.7.2018/542)

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. (24.6.2010/642)

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 «§»:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuslain 6 «§»:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan välillä. (13.7.2018/542)

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.
_______________________________

Sivistyslautakunta on lisäksi päättänyt, että maksuton koulukuljetus järjestetään  myös:
– huoltajan anomuksesta esiopetuksen oppilaille, joiden koulumatka vähintään 3 kilometriä
– 1.-4. luokan oppilaille, joiden koulumatka vähintään 3 kilometriä

Lisätietoja Ypäjän esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksesta & ohjeita huoltajalle, oppilaalle ja kuljettajalle:
Koulukuljetusopas Ypäjä 2020 (Sivla 23.3.20 15 §)

Huoltaja voi hakea maksullista koulukuljetusta myös oppilaalle, jolla ei ole perustetta maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetuksen voi hakea koko lukuvuodeksi tai vain osaksi. Kuljetus voidaan myöntää vain, mikäli  pysäkki sijoittuu reitille ja ko. reitin autossa on tilaa. Kuljetuksen hinta on 1,52 euroa (aamu- ja iltapäiväkuljetus) tai 0,76 euroa (kuljetus vain yhteensuuntaan) per oppilas per päivä; laskutus tapahtuu joulu-tammikuussa ja kesäkuussa.

Hakemuksen voit tulostaa tästä linkistä
tai toimita vastaavat tiedot vapaamuotoisella hakemuksella.

Palauta hakemus: sähköpostitse tanja.jarvi@ypaja.fi tai kirjeitse (kunnanviraston ollessa suljettu postin voi sujauttaa ulko-oven postiluukusta). Hakemuksen voit tehdä myös vapaamuotoisesti sähköpostitse.

Syksyn 2021 kuljetuslistat ovat vielä työn alla.
Seuraa ilmoituksia tällä sivulla ja Wilmassa elokuun alkupuolella.

ILMOITATHAN ENNAKKOON KOULUTOIMENSIHTEERILLE SÄHKÖPOSTITSE TAI WILMAN KAUTTA, MIKÄLI LAPSESI EI TARVITSE KULJETUSTA ALOITUSPÄIVÄNÄ TORSTAINA 11.8.2021.  KIITOS!