Valitse sivu

oppilashuollon suunnitelma

OPPILASHUOLTO

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Sitä toteutetaan koko oppilaitosyhteisöä tukevana monialaisena yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena oppilashuoltona oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden tahojen kanssa. Oppilas saa tarvittaessa tukea kuraattorilta, psykologilta, terveydenhoitajalta tai lääkäriltä, joiden puoleen voi maksutta ja luottamuksellisesti kääntyä. Oppilashuollon toimijat työskentelevät tarvittaessa yhdessä sekä tekevät yhteistyötä muiden lasten ja nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa.

Oppilashuollon tavoitteena on

  • edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia
  • edistää oppilaiden osallisuutta
  • ehkäistä ongelmien syntyä korjaavan työn sijaan
  • edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun yhteistyötä
  • mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki tarvitseville
  • tukea yksilöä yhteisöä kehittämällä
  • tukea opettajan työtä.

Koulun oppilashuoltoryhmät          

Monialainen oppilashuoltoryhmä vastaa yhteisöllisestä oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori. Oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen.

Oppilashuoltoryhmä tekee kokonaistarvekartoituksen ja määrittelee käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut sekä suunnittelee toimenpiteet yhteisöllisen oppilashuollon edistämiseksi ja tukitoimien järjestämiseksi. Oppilashuoltoryhmä laatii suunnitelman väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä suojaamiseksi sekä järjestää oppilashuollon toteutuksen seurannan ja huomioi Forssan seudun kuntayhtymän hyvinvointisuunnitelman. Kokoontuu noin neljä kertaa lukuvuodessa.

Asiantuntijaryhmä kootaan tarpeen mukaan yksilökohtaisessa oppilashuoltoasiassa, joka sisältää yksittäiselle oppilaalle suunnatut moniammatilliset palvelut (koulu- ja oppilasterveydenhuollon palvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut). Yksilökohtainen oppilashuolto edellyttää aina huoltajan suostumusta/lupaa. Oppilaan osallisuus, toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa oppilaan iän, kehitystason ja muiden henkilökohtaisten edellytysten mukaisesti. Oppilaan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua esimerkiksi oppilaan läheinen tai asiantuntija (kuraattori, koulupsykologi, tms.). Suostumusta ei sen sijaan tarvita yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyviin käsittelyihin ja selvitysten laadintaan.